§ 1

 1. Horolezecký klub IAMES Ružomberok (ďalej len HK IAMES) je členom Slovenského horolezeckého spolku (ďalej len SHS).
 2. Na základe dobrovoľnosti združuje fyzické osoby na demokratických princípoch.
 3. HK IAMES je samostatná športová, nepolitická organizácia horolezcov so sídlom v Ružomberku, I. Houdeka 47 D/13, 034 01 .

§ 2

 1. HK IAMES je právnickou osobou, schválenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona FZ ČSFR č. 83/1990 zb. o združovaní občanov.
 2. Štatutárnym zástupcom HK IAMES je predseda klubu. Na návrh predsedu môže výbor splnomocniť na konanie v mene HK IAMES druhého štatutára.

§ 3

 1. Riadnymi členmi HK IAMES sú fyzické osoby prijaté na základe uznesenia výročnej členskej schôdze.
 2. Fyzické osoby zo zahraničia sa môžu stať riadnymi členmi HK IAMES na základe uznesenia výročnej členskej schôdze.
 3. Za členstvo platia členovia jednorázové členské zápisné, ročný členský spolkový a klubový príspevok.

§ 4

 1. Členstvo v HK IAMES vzniká rozhodnutím výročnej členskej schôdze na základe žiadosti o prijatie za člena HK.

§ 5

 1. Členstvo v HK IAMES zaniká:
  1. vystúpením z HK IAMES,
  2. rozhodnutím výročnej schôdze o zrušení členstva v prípade vážneho porušenia stanov HK IAMES,
  3. zánikom HK IAMES,
  4. v dôsledku neuhradenia členského príspevku za viac ako jeden rok.

§ 6

 1. Poslaním HK IAMES je združovať fyzické osoby, zastupovať ich záujmy v styku s orgánmi štátnej správy, štátnymi organizáciami a občianskymi združeniami a všetkými
  prostriedkami dbať o rozvoj horolezectva.
 2. Za týmto účelom:
  1. koordinuje činnosť členov,
  2. zabezpečuje učebno-metodickú činnosť,
  3. koordinuje kalendár športových podujatí v spolupráci s SHS,
  4. organizuje športové súťaže miestneho charakteru,
  5. vyvíja propagačnú činnosť,
  6. napomáha ekonomickému rozvoju HK IAMES,
  7. vykonáva, udržiava a zveľaďuje vlastný majetok,
  8. pracuje s mládežou, podporuje aktivity detí a mládeže, rozvoj mládežníckych organizácií a úzko s nimi spolupracuje,
  9. vychováva a zabezpečuje výcvik nových členov,
  10. vedie členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody ako existenčnej základne ľudstva a k starostlivosti o životné prostredie a spolu s ostatnými inštitúciami, ktorých profesionálnou alebo záujmovou činnosťou je ochrana prírody, sa podieľa na riešení spoločných otázok,
  11. rozvíja podľa svojich možností a schopností spoluprácu so zahraničnými športovými a horolezeckými organizáciami za účelom rozvinutia horolezeckého športu a medzinárodnej spolupráce v rámci integračných procesov.

§ 7

 1. Orgánmi HK IAMES sú:
  1. výročná členská schôdza (ďalej len VČS),
  2. výbor HK IAMES (ďalej len VHK),
  3. kontrolór HK (ďalej len KHK).

§ 8

 1. Najvyšším orgánom HK IAMES je výročná členská schôdza.
 2. Výročnú členskú schôdzu tvoria všetci členovia HK IAMES s hlasom rozhodujúcim (podľa § 3 ods. 1). Zahraniční členovia a ostatní jednotlivci sa môžu na základe pozvania zúčastniť na rokovaní VČS ako hostia.
 3. Riadne zasadnutie VČS zvoláva raz za rok VHK.
 4. K hlavným kompetenciám VČS patrí:
  1. voliť výbor HK IAMES a kontrolóra,
  2. prijímať a výboru ukladať úlohy pre rozvoj horolezectva,
  3. voliť zástupcov na zhromaždenie SHS a do ostatných orgánov, združení a organizácií, ktorých sa HK IAMES stane členom,
  4. rozhodovať o zmene stanov HK IAMES,
  5. schvaľovať výročnú správu, plán činnosti a rozpočet,
  6. schvaľovať priajtie nových členov do HK IAMES a rozhodovať o vylúčení člena z HK IAMES podľa § 5 odst. 1 bod a., b., c., d., e.,
  7. rozhodovať o členstve HK IAMES v iných nepolitických združeniach a organizáciách,
  8. rozhodovať o čestnom členstve v HK IAMES,
  9. rozhodovať o zániku HK IAMES,
  10. rozhodovať o zriadení stálych odborných komisií a športových sekcií.
 5. Mimoriadne zasadnutie členskej schôdze zvolá výbor HK IAMES:
  1. z rozhodnutia výboru HK IAMES,
  2. na požiadanie ⅓ členov HK IAMES,
  3. na požiadanie kontrolóra.
 6. Výročná členská schôdza sa uznáša jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov v čase hlasovania. O zmene stanov a zániku HK IAMES musí rozhodnúť najmenej ⅔ väčšiny prítomných členov za podmienky, že predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov.
 7. O spôsobe hlasovania rozhodne VČS. Voľby VHK a KHK sú vždy tajné.

§ 9

 1. Výbor HK IAMES je výkonným orgánom VČS. K jeho právam a povinnostiam patrí:
  1. rozpracovávať rozhodnutia VČS a zabezpečovať ich plnenie,
  2. rozhodovať o veciach týkajúcich sa HK IAMES v období medzi VČS, ak nie sú vyhradené VČS,
  3. vypracovávať plán činnosti a rozpočet ako aj výročnú správu a predložiť ich VČS na prerokovanie.
 2. Výbor HK IAMES tvorí:
  1. predseda,
  2. hospodár,
  3. člen výboru.

§ 10

 1. Členov výboru a kontrolóra volí VČS z viacerých kandidátov menovite do jednotlivých funkcií.

§ 11

 1. Kontrolóra volí členská schôdza na zabezpečenie priebežnej kontroly činnosti a hospodárenia HK IAMES. O svojej činnosti podáva správu VČS.

§ 12

 1. Výbor HK IAMES a kontrolór sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
 2. Na každom zasadnutí VČS je možné hlasovať o dôvere ktorémukoľvek funkcionárovi klubu a to rozhodnutím VČS na základe požiadania najmenej ⅓ prítomných členov s hlasom rozhodujúcim, alebo na návrh ktoréhokoľvek člena VHK a KHK.
 3. Ak niektorý člen VHK alebo KHK nezíska dôveru VČS, je z orgánu uvoľnený. Na jeho miesto sa vykonajú doplnkové voľby podľa § 10.

§ 13

 1. Členovia HK IAMES majú právo:
  1. bez obmedzenia sa podieľať na živote klubu a využívať výhody klubom poskytnuté,
  2. byť priebežne informovaní o činnosti a hospodárení klubu,
  3. slobodne uplatňovať svoje názory, návody, kritiku voči činnosti HK IAMES, VHK alebo KHK.

§ 14

 1. Členovia HK IAMES sú povinní:
  1. dodržiavať stanovy HK IAMES,
  2. zachovávať mravné a etické princípy obsiahnuté v iniciáloch klubu IAMES,
  3. riadne a včas platiť klubové príspevky,
  4. podľa svojich možností sa podieľať na rozvoji horolezectva,
  5. vykonávať športovú činnosť v súlade so zásadami ochrany prírody a sami sa na ochrane prírody podieľať.

§ 15

 1. Členom HK IAMES sa priznáva aktívne volebné právo po dovŕšení 18 rokov a pasívne po dovŕšení 15 rokov.

§ 16

 1. Činnosť HK IAMES je krytá príjmami:
  1. z dotácií na telovýchovu a šport,
  2. z členských a klubových príspevkov,
  3. zo subvencií, darov a príspevkov iných organizácií, inštitúcií a jednotlivcov,
  4. z vlastnej hospodárskej činnosti, športu a inej činnosti.
 2. Zdrojom majetku klubu sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti, výnosy vedľajšieho
  1. hospodárenia a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.

§ 17

 1. Členské príspevky platia členovia do 15. februára bežného roku výboru HK IAMES.
 2. O výške členského a klubového príspevku rozhodne VČS na návrh výboru HK IAMES podľa potreby krytia rozpočtu.

§ 18

 1. HK IAMES používa znak SHS IAMES, zástavu a kovový členský odznak SHS JAMES.
 2. Dokladom o príslušnosti k HK IAMES je členský preukaz SHS JAMES opatrený pečiatkou HK IAMES.

§ 19

O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhodne VČS, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky, a z likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VČS. Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie ministerstvu vnútra SR.

§ 20

Tieto stanovy boli schválené výročnou členskou schôdzou a sú platné od dňa schválenia t.j. 18.2.2000.

 

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Otvorenie letnej lezeckej sezóny 2024

  Tradičné otvorenie letnej lezeckej sezóny na Halinách sa uskutoční v sobotu, 4. mája 2024. 

  V prípade zlého počasia bude akcia presunutá na nedeľu, 5. mája 2024, o čom budem členov informovať formou SMS, na webe a Facebooku.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.