Schôdza sa konala 16.10.2021 na Halinách, Ružomberok.

Program

 1. Privítanie a zahájenie schôdze
 2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov
 3. Zhodnotenie roka 2020
  1. Klub
  2. Finančná správa
  3. Prestavba steny a nájom v ďalších rokoch
  4. Preisťovanie skalnej oblasti Haliny
  5. Informácie z SHS JAMES
 4. Plán činnosti na rok 2021
  1. Členské poplatky
  2. Finančný plán
  3. Plán klubových akcií a podujatí
 5. Prejednanie navrhovaných bodov programu
  1. Prevádzka a nový cenník na lezeckej stene v Ružomberku
  2. Slávnostné otvorenie steny a oslava 70 rokov HK IAMES Ružomberok
  3. Detské krúžky a kurzy na stene
  4. Ulenfeldov pohár 2021
 6. Diskusia
 7. Uznesenie a uloženie úloh pre výbor
 8. Záver

1. Privítanie a zahájenie schôdze

M. Hrnčiar
Zapisovateľ: J. Stančok
Overovateľ: K. Olejník

Počet prítomných členov: 20

Minúta ticha - pripomenutie si členov, ktorí nemôžu už byť s nami v klube a na schôdzi: Pavol Zubaj a ďalší.

2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov

Návrh bodov:

 1. Prevádzka a nový cenník na lezeckej stene v Ružomberku
 2. Slávnostné otvorenie steny a oslava 70 rokov HK IAMES Ružomberok
 3. Detské krúžky a kurzy na stene
 4. Ulenfeldov pohár 2021

3. Zhodnotenie roka 2020

3.1 Klub

Počet členov: 90 členov (v 2019 to bolo 84 členov), jeden z najväčších klubov v Žilinskom kraji aj na Slovensku.

Zhodnotenie roka:

 • výbor v zložení: M. Hrnčiar (predseda), J. Stančok, J. Hamacek, M. Jurečka, K Olejník, kontrolór P. Lakoštík,
 • nárast členskej základne s perspektívou ďalšieho rastu,
 • čerpanie dotácie z Mesta Ružomberok - činnosť, Ulenfeldov pohár - dotáciu nebolo možné čerpať, nakoľko z dôvodu Covid-19 sa súťaž neuskutočnila,
 • detské kurzy - inštruktori v zložení: P. Lakoštík, R. Biarinec, K. Olejník, J. Stančok, krúžky sa uskutočnili v období január-marec 2020 (príjem pre klub 480 EUR), v jesennom období november-december 2020 už kurzy nebolo možné zorganizovať z dôvodu Covid-19,
 • prestavba lezeckej steny v Ružomberku,
 • pravidelné organizovanie klubových akcií a sústredení doma i v zahraničí,
 • fungujúci systém povolení pre vjazd na Malino Brdo,
 • preisťovanie skalných oblastí: Haliny, materiálna podpora z SHS JAMES - poďakovanie patrí najmä K. Olejníkovi,
 • účasť na Valnom zhromaždení SHS JAMES - J. Stančok, M. Klačko,
 • J. Stančok je členom rozšíreného výkonného výboru SHS JAMES ako predseda Krajskej rady SHS JAMES pre Žilinský kraj,
 • klubové tričká, dotlač - M. Klačko,
 • nástenka - J. Hamacek,
 • v roku 2021 bude mať klub 70 rokov.

 

Klubové akcie:

 • akcie boli obmedzené z dôvodu pandémie Covid-19,
 • Výročná schôdza / kapustnica - 10.1.2020,
 • Zimné sústredenie: Téryho chata, Vysoké Tatry (3.1-2.2.2020),
 • Ulenfeldov pohár 2020 - zrušené z dôvodu Covid-19,
 • Zahájenie letnej sezóny na Halinách - zrušené z dôvodu Covid-19,
 • Prestavba lezeckej steny v Ružomberku - 11.5-11.6.2020,
 • Výmena osvetlenia v telocvični - september 2020,
 • Letné sústredenie: Chata na Popradskom plese, Vysoké Tatry (28-30.8.2020),
 • Ukončenie letnej sezóny na Halinách (10.10.2020),
 • žiadame členov o nahlásenie výstupov pre zverejnenie na stránke a vedenie kroniky výstupov.

 

Účasť na súťažiach:

 • chceme požiadať aj ďalších členov o doplnenie informácií o účasti na súťažiach.

 

Úlohy pre výbor:

 • Dotácie z mesta RK a iných zdrojov - splnené, získaná dotácia na činnosť a Ulenfeldov pohár,
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2020 / 2021 - krúžok sa uskutočnil z dôvodu Covid-19 len v jarných mesiacoch,
 • Ulenfeldov pohár 2020 - súťaž sa neuskutočnila z dôvodu Covid-19,
 • Sústredenia - letné a zimné - splnené,
 • Otvorenie / záver sezóny - otvorenie sezóny sa neuskutočnilo z dôvodu Covid-19, záver sezóny sa uskutočnil ako zvyčajne,
 • Renovácia a rozšírenie lezeckej steny - splnené,
 • Prevádzka umelej lezeckej steny - v jesenných mesiacoch žiaľ prevádzka nebola možná z dôvodu Covid-19,
 • Kapustnica 2021 - akciu nebolo možné uskutočniť kvôli opatrenia z dôvodu Covid-19,
 • Najlepší lezec za za 2019 na Ulenfeldovom pohári - nebolo vyhodnotené,
 • Zabezpečiť preskúšanie nových členov - individuálne pri lezení s inštruktormi,
 • Príprava 70. výročia klubu na rok 2021 - presunuté na jar 2022,
 • Repasovanie batérie do vŕtačky - bola objednaná nová batéria, žiaľ nebola doručená a prostriedky boli vrátené na účet klubu.

3.2 Finančná správa

J. Stančok - finančná správa je k dispozícii k nahliadnutiu u členov výboru.

Ďakujeme sponzorom a podporovateľom klubu.

3.3 Prestavba steny a nájom lezeckej steny na ďalšie obdobie

J. Stančok

V júni 2020 (11.6.2020) sme oficiálne dokončili práce na renovácii a rozšírení lezeckej steny v Ružomberku. Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí obetovali veľa času a úsilia, aby sa tento sen, ktorí sme mali stal skutočnosťou. Práce na stene začali 11. mája 2020 a za 32 dní členovia klubu v telocvični odpracovali približne 1258 hodín. Na výstavbe sa priamo podielalo 36 členov a tiež nečlenov nášho horolezeckého klubu. Naša vďaka patrí všetkým, ale špeciálne by sme sa chceli poďakovať Jozofevi Hamacekovi, Rastislavovi Biarinecovi, bez ktorých by stena určite nevyzerala tak ako dnes. Práce za klub organizoval Július Stančok. Veľmi si vážime každého, ktorý obetoval čo i len hodinu na pomoc pri prácach na stene, nakoľko si uvedomujeme, že tento čas mohol stráviť radšej s rodinou, či prácou, ale napriek tomu prišiel nezištne pomôcť. Ak sa nad tým trochu (možno i sentimentálne) zamyslíme - ak sa nám podarí niečo z toho entuziazmu, ktorý sme vložili to stavby steny vložiť aj do našich každodenných životov, svet bude možno zo dňa na deň postupne ešte krajším miestom ako je dnes. Takže ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM všetkým! Približná cena materiálu: 3854,39 EUR.

Následne v septembri 2020 nasledovala ešte výmena svietidiel v telocvični za moderné LED svietidlá, ktoré sú výrazne výkonnejšie a úspornejšie. Výmena bola hradená z prostriedkov klubu v sume 2700 EUR a ako protihodnotu má klub predplatený nájom v telocvični pre obdobie dvoch rokov.

Práce na stene budú ešte finalizované výstavou lezeckých ciest (momentálne viac ako 25 ciest a nové pribúdajú).

Toto všetko by však nebolo možné ani bez partnerov nášho klubu, ktorí nás v našom úsilí neváhali podporiť. Vďaka patrí Združenej strednej škole polytechnickej v Ružomberku, ktorá nám už dlhodobo umožňuje využívať priestory svojej telocvične pre lezeckú stenu, za čo sme jej veľmi vďační. Vo výstavbe steny nás podporili Mesto Ružomberok, spoločnosti TITAN-Tatraplast sro, AveStav, DomStav, Galmm, IFP Kovovýroba, Montana, Altissimus a tiež Róbert Kolár, Dušan Strelka - ES-PRO, s.r.o.. ĎAKUJEME!

Na prácach na stene sa zúčastnili: J. Hamacek, J. Stančok, T. Brtko, F. Demčák, M. Bobek, M. Smilka, R. Biarinec, J. Legerský, R. Žifčák, M. Glembová, K. Olejník, F. Jurčiak, P. Olos, P. Lakoštík, H. Kožár, B. Kľuska, Z. Kohút, M. Hrnčiar, T. Hrnčiar, M. Kizak, S. Štofová, M. Stráňay, N. Beháň, M. Pecho, L. Slaná, P. Trnovský, J. Klačko, T. Bobula, H. Senko, J. Krnáč, M. Korpáš, D. Lukáčová, N. Stančoková, M. Stančoková, I. Medek, M. Klačko.

Bola tiež uzatvorená nová nájomná zmluva medzi klubom a školou. Za výmenu svietidiel budeme mať uhradený nájom telocvične v stanovených termínoch na obdobie 2 rokov (pôvodne 2020/2021 a 2021/2022, rok 2020/2021 bude presunutý na sezónu 2022/2023 dodatkom k zmluve). Nájomné za telocvičňu sa zmenilo z 10 EUR / vstup na 20 EUR / hodina, takže z tohto hľadiska je zmluve pre klub výhodná. O zvýhodnenom nájomnom sme jednali nielen so školou, ale aj s VÚC Žilina, ktoré je zriaďovateľom školy (J. Hamacek, J. Stančok).

3.4 Preisťovanie skalnej oblasti Haliny

K. Olejník a J. Stančok

 • pokračovalo preisťovanie klasických ciest správcom skál K. Olejníkom,
 • pribudli aj nové cesty od: K. Olejník, J. Krnáč, P. Lakoštík, J. Stančok, S. Štofová,
 • preistené cesty:
  • Východné Haliny: Diagonála, Ľavý a pravý ypsilon,
  • Stredné Haliny: Skobovačka, Kazateľňa, Vozatárka, Vozatárka - variant (variant druhej dĺžky),
  • Zadné Haliny: Borievková cesta, Marcová cesta.
 • nové cesty:
  • Východné Haliny: Vysoká, Inštruktorská, Nona, Konvalinka, Prvosienka,
  • Stredné Haliny: J.K., Detská (ľavá a pravá),
  • Zadné Haliny: Medvedia cesta.

3.5 SHS JAMES

J. Stančok

 • účasť na Valnom zhromaždení SHS JAMES (J. Stančok, M. Klačko) a zasadaniach rozšíreného výkonného výboru SHS JAMES (J. Stančok),
 • nová kontrolná komisia SHS JAMES: predseda I. Koller,
 • nový návštevný poriadok v TANAPe,
 • zvýšenie poistného krytia pre zásahy HZS v SR (20 000 EUR, predtým len cca 3000 EUR),
 • rozšírené poistenie pre členov SHS JAMES od roku 2021 (alternatíva k AlpenVerein - JAMES Basic a JAMES Plus),
 • nová smernica pre preisťovanie skalných oblastí (pripravovaná v 2020, schválená v lete 2021).

4. Plán činnosti na rok 2021

4.1 Členské poplatky

Členské poplatky
SkupinaPopisSHS JAMESRegistráciaKlub
Deti do 15 rokov, ročník 2005 a neskôr 5 EUR 5 EUR 10 EUR
Mládež 16-18 rokov, ročníky 2003 až 2005 10 EUR 5 EUR 10 EUR
Dôchodcovia ženy ročník narodenia 1963 a skôr, muži ročník narodenia 1959 a skôr 10 EUR 5 EUR 10 EUR
(dobrovoľný)
Dospelí 18+ 30 EUR 5 EUR 10 EUR

 

Poplatky je potrebné zaslať na účet klubu podľa inštrukcií na lezci.sk.

4.2 Finančný plán

 • dotácia na projekt - Mesto Ružomberok (Ulenfeldov pohár),
 • dotácia na činnosť - Mesto Ružomberok,
 • dotácia od SHS JAMES (na členov),
 • iné dotácie a projekty podľa možností,
 • lezecká stena - vstupné, požičiavanie vybavenia,
 • kurzy (ak to umožní situácia okolo Covid -19),
 • sponzori.

Žiadame o doplnenie niektorých údajov, hlavne kontaktných na súčasných členov aj z dôvodu možnosti čerpania dotácií z SHS JAMES.

4.3 Plán klubových akcií a podujatí

 1. Detské kurzy a kurzy pre nových členov 2021 / 2022, obmedzený počet účastníkov,
 2. Ulenfeldov pohár 2021 - presunutý na november 2021,
 3. Zimné sústredenie: realizácia v závislosti od možnosti vzhľadom na Covid-19,
 4. Otvorenie sezóny - máj, Haliny,
 5. Letné sústredenie: Téryho chata, Vysoké Tatry,
 6. KalamárKAP 2021,
 7. Ukončenie sezóny - október, Haliny,
 8. Otvorenie steny - október/november 2020,
 9. Oslava 70. výročia založenia HK IAMES Ružomberok - presunuté na jar 2022.

5. Prejednanie navrhovaných bodov programu

5.1 Prevádzka a nový cenník na lezeckej stene v Ružomberku

 Prevádzka steny od 19.10.2021 (utorok) s ohľadom na opatrenia Covid Automatu).

Prevádzkové hodiny lezeckej steny 2020/2021
DeňČas
utorok 18:00 - 21:00
štvrtok 18:00 - 21:00
nedeľa 17:00 - 21:00
(v prípade krúžkov 16:00 - 21:00)

 

Vstupné na lezeckú stenu 2020/2021
VekČlenoviaNečlenovia
Deti do 10 rokov 1 EUR (predtým zadarmo) 1 EUR (predtým zadarmo)
Mládež do 18 rokov 1 EUR (nezmenené) 2 EUR (predtým 1 EUR)
Dospelí 1 EUR (nezmenené) 4 EUR (predtým 2 EUR)

 

Zvýhodnené vstupné na lezeckú stenu 2020/2021
SkupinaVstupnéZoznam
Inštruktori organizujúci krúžky 0 EUR J. Stančok, P. Lakoštík, K. Olejník, R. Biarinec
Správa Halín 0 EUR K. Olejník
Služba na stene 0 EUR J. Stančok, M. Klačko, R. Biarinec, R. Žifčák
Reprezentácia klubu - súťaže 0 EUR M. Kľuska
Viac ako 50 hodín prác na stene 0 EUR R. Biarinec, J. Stančok, J. Hamacek, T. Brtko, J. Legerský, R. Žifčák, F. Jurčiak, P. Olos, P. Lakoštík, M. Kizak, N. Beháň, T. Hrnčiar. M. Hrnčiar.
Viac ako 30 hodín prác na stene 0 EUR
(október - december)
M. Glembová, H. Kožár (nečlen), J. Krnáč.
Viac ako 10 hodín prác na stene 0 EUR
(október - november)
M. Bobek, M. Smilka, K. Olejník, B. Kľuska, M. Stráňay, M. Pecho, L. Slaná.

 

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený vo všetkých bodoch.

Peter Lakoštík navrhol, aby sa v čase pandémie podobne ako na iných stenách vyžadovalo na stene používanie tekutého magnézia s obsahom alkoholu.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

5.2 Slávnostné otvorenie steny a oslava 70 rokov HK IAMES Ružomberok

Výročie 70 rokov od založenia HK IAMES Ružomberok pripadá na 27.7.2021. Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné pripraviť dostatočne dôstojnú oslavu výročia, preto sa výbor HK IAMES Ružomberok rozhodol presunúť oslavu na prvý štvrťrok 2022. Bude to síce oneskorená akcia, ale predsa len dôstojnejšia (lebo pri súčasných podmienkach by sa na akcii nemohli zúčastniť ani len všetci členovia): 

 • V marci 2022 (4.3.2022) by sme usporiadali na lezeckej stene v Ružomberku usporiadali oslavu 70 rokov HK IAMES Ružomberok a zároveň akciu pre sponzorov pri príležitosti otvorenia novej steny.
 • Na túto akciu by sme žiadali peniaze na projekt od mesta (prípadne mimoriadny príspevok od primátora, keďže sa jedná o významné výročie klubu. Tým pádom by sa za tieto prostriedky vedelo pripraviť nasledovné:
  • catering na túto akciu (švédske stoly a nápoje),
  • plakety alebo niečo podobné pri príležitosti výročia pre vybraných členov ako poďakovanie,
  • akcia by sa dala koncipovať aj ako akcia pre verejnosť, v nadväznosti na túto akciu by sme následne mohli v sobotu alebo v nedeľu urobiť niečo pre širšiu verejnosť na stene - možnosť vyskúšať si lezenie zadarmo a možno nejakú predvádzačku (lezenie, záchrana spolulezca alebo niečo podobné).
 • Takéto naplánovanie akcie by nám umožnilo pozvať členov, sponzorov, predstaviteľov mesta a aj predstaviteľov SHS JAMES.

Toto sa momentálne javí ako najlepšia možnosť. Oslava výročia klubu má byť pre členov a priateľov klubu a ak má byť táto akcia obmedzená, nemá zmysel ju robiť. Týmto spôsobom budeme mať čas ju pripraviť a získať na ňu aj prostriedky.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

5.3 Detské krúžky a kurzy na stene

Momentálne nie je isté, či bude možné realizovať detské krúžky v sezóne 2020/2021. Predbežne zvažujeme odloženie začiatku konania krúžkov na január 2021, nakoľko v súčasnosti je problém vôbec umožniť deťom vstup do telocvične (výnimku z Covid Automatu majú len deti do 12 rokov, staršie deti by pri súčasnom stave Covid Automatu museli byť očkované, neskôr pravdepodobne testované).

Predbežný rámec realizácie krúžkov:

 • Vytvorenie športovej skupiny pre mládež, ktorá má záujem o súťažné lezenie.
 • Limit pre počet detí v skupine: 20, z tohto dôvodu by sme oslovili deti, ktoré už chodili predtým a deti členov klubu, prípadne doplnili kapacitu novými deťmi ak to bude možné (vekový limit nad 10 rokov), čas 17:00 - 18:30.
 • Limit pre počet dospelých a mládeže v skupine: 20, prednostne noví členovia, doplnené mládežou a dospelými podľa volnej kapacity, čas 18:30 - 20:00.
 • Predbežne od januára 2022 do marca 2022.
 • Zvýšenie ceny za krúžky z 10 EUR na 15 EUR
 • Bezplatne pre: nových členov (vzdelávanie vyplýva zo stanov klubu), súťažnú skupinu (ak sa deti zúčastňujú na súťažiach, prispieva nám na ne SHS JAMES).
 • Dobrovoľná platba - deti v nesúťažnej skupine, ktoré sú členmi HK IAMES Ružomberok, keďže sú našimi členmi, vzdelávanie majú bezplatné, odporúčali by sme ale dobrovoľnú platbu v sume ako si zvážia rodičia (max. samozrejme tak ako je stanovené pre externé deti).
 • Taktiež by som navrhol začať s odmeňovaním trénerov v zmysle dobrovolníckej práce. V rámci možností klubu by to bolo zatiaľ minimálnej miere, navrhujem 2 EUR / hodina. Kurz/krúžky trvajú cca 17 týždňov (nedele od začiatku novembra do konca marca, okrem Vianočného obdobia, sústredenia a Ulenfeldovho pohára). Inštruktor/tréner strávi každú nedeľu 3 hodiny na stene. Dokopy teda venuje tejto činnosti cca 51 hodín svojho času. Klubu z tejto činnosti plynie finančný príjem, ktorý sa používa pre všetkých členov (bez ohľadu na to, či sa na živote klubu nejak podieľajú), môžu mať za tieto peniaze lacnejší vstup na stenu, nové chyty, ubytovanie na sústredeniach a podobne. Podľa môjho názoru by bolo vhodné túto snahu odmeniť. Pri sume 2 EUR za hodinu je to "zárobok" cca 100 EUR za sezónu (5 mesiacov prevádzky), čo je naozaj veľmi symbolické. Pre jednoduchosť vyúčtovania by sa to mohlo urobiť spôsobom, že tréneri na konci sezóny donesú bloček za lezecký materiál, ktorý im bude čiastočne preplatený do výšky dohodnutej sumy. Klub vie tieto prostriedky následne aj vyúčtovať z dotácie. Podobnú činnosť ako vykonávame u nás robia aj na iných stenách a my sme už asi jediní, kde túto činnosť vykonávajú inštruktori zadarmo.

Detaily budú znova prejednané na členskej schôdzy v januári 2021.

5.4 Ulenfeldov pohár 2021

Z dôvodu pandémie Covid-19 bola súťaž presunutá z plánovaného marcového termínu na november (predbežne 27.11.2021).

Na súťaž nám bola od Mesta Ružomberok schválená dotácia 624 EUR:

 • lezecký materiál (laná, istiace pomôcky, chyty na umelú stenu, a pod.) - 450 EUR
 • ceny pre súťažiacich - 150 EUR
 • návrh a tlač tlačovín - 24 EUR

Ak to situácia umožní, súťaž bude zorganizovaná v novembrovom termíne. Rozsah súťaže bude prispôsobený opatreniam. Jedná sa o súťaž kategórie C Slovenského pohára v športovom lezení, v prípade obmedzení sa súťaž bude konať len pre vybrané kategórie, čiže to bude možno len klubová verzia súťaže.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

6. Diskusia

V rámci diskusie neboli navrhnuté ďalšie body okrem bodov už prejednaných v rámci programu schôdze.

7. Uznesenie a úlohy pre výbor

Úlohy pre výbor:

 • Dotácie z mesta RK a iných zdrojov,
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2020 / 2021,
 • Ulenfeldov pohár 2021,
 • Sústredenia - letné a zimné,
 • Otvorenie / záver sezóny,
 • Zabezpečenie chytov a expresiek pre lezeckú stenu,
 • Prevádzka umelej lezeckej steny,
 • Kapustnica a výročná schôdza v roku 2022,
 • Zabezpečiť preskúšanie nových členov
 • Príprava 70. výročia klubu na rok 2022 (presunuté z 2021)

 

Za výbor HK IAMES Ružomberok: Július Stančok
Overil: Karol Olejník

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Klubová brigáda a lezenie na Komjatnej 2024

  Všetkých členov a priateľov klubu pozývame v nedeľu, 2. júna 2024, na klubovú brigádu a spoločné lezenie do skalnej oblasti Komjatná.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.