Schôdza sa konala 22.4.2022, Divadelné štúdio RosArt, Podhora 18, Ružomberok, Ružomberok..

Program

 1. Privítanie a zahájenie schôdze
 2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov
 3. Zhodnotenie roka 2021
  1. Klub
  2. Finančná správa
  3. Lezecká stena Ružomberok
  4. Ulenfeldov pohár 2021
  5. Preisťovanie skalnej oblasti Haliny
  6. Informácie z SHS JAMES
  7. Nová skalná lezecká oblasť Komornícka dolina
 4. Plán činnosti na rok 2022
  1. Členské poplatky
  2. Finančný plán - príjmy
  3. Finančný plán - výdavky
  4. Plán klubových akcií a podujatí
 5. Prejednanie navrhovaných bodov programu
  1. Prevádzka a cenník na lezeckej stene v Ružomberku,
  2. Slávnostné otvorenie steny a oslava 70 rokov HK IAMES Ružomberok
  3. Detské krúžky a kurzy na stene
  4. Ulenfeldov pohár 2022
  5. Registrácia na sústredenia
  6. Sústredenie zima 2023 - Popradské pleso s polovičnou spoluúčasťou
  7. Sústredenie chata pod Rysmi, august 2023
 6. Diskusia
 7. Uznesenie a uloženie úloh pre výbor
 8. Záver

1. Privítanie a zahájenie schôdze

Marián Hrnčiar
Zapisovateľ: Július Stančok
Overovateľ: Peter Lakoštík

Počet prítomných členov: 29 členov a 2 hostia

Minúta ticha - pripomenutie si členov, ktorí nemôžu už byť s nami v klube a na schôdzi: Vladislav Kvantík (HK JAMES Dolný Kubín).

2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov

Návrh bodov:

 1. Slávnostné otvorenie steny a oslava 70 rokov HK IAMES Ružomberok
 2. Detské krúžky a kurzy na stene
 3. Ulenfeldov pohár 2022
 4. Registrácia na sústredenia

3. Zhodnotenie roka 2021

Július Stančok

3.1 Klub

Počet členov: 93 (v 2020 to bolo 90 členov, k dátumu konania schôdze je to momentálne 106 členov), jeden z najväčších klubov v Žilinskom kraji aj na Slovensku.

Zhodnotenie roka:

 • výbor v zložení: M. Hrnčiar (predseda), J. Stančok, J. Hamacek, M. Jurečka, K Olejník, kontrolór P. Lakoštík,
 • rok 2022 je posledným rokom funkčného obdobia výboru, v roku 2023 sú plánované nové voľby orgánov klubu,
 • nárast členskej základne s perspektívou ďalšieho rastu,
 • čerpanie dotácie z Mesta Ružomberok - činnosť
 • čerpanie dotácie z Mesta Ružomberok - Ulenfeldov pohár
 • detské kurzy - nebolo možné zorganizovať z dôvodu Covid-19,
 • výstavba ciest na lezeckej stene v Ružomberku,
 • pravidelné organizovanie klubových akcií a sústredení doma i v zahraničí,
 • fungujúci systém povolení pre vjazd na Malino Brdo,
 • preisťovanie skalných oblastí: Haliny, materiálna podpora z SHS JAMES a z Adam Šport Ružomberok - poďakovanie patrí najmä K. Olejníkovi ako správcovi skál a tiež Patrikovi Ľuptávkovi za finančnú podporu preisťovania spoločnosťou Adam Šport Ružomberok,
 • účasť na Valnom zhromaždení SHS JAMES - J. Stančok,
 • J. Stančok je členom rozšíreného výkonného výboru SHS JAMES ako predseda Krajskej rady SHS JAMES pre Žilinský kraj,
 • klubové tričká - nový dizajn od Rastislava Biarinca,
 • nástenka - J. Hamacek.

 

Klubové akcie:

 • Výročná schôdza, Haliny (16.10.2021),
 • Zimné sústredenie: neuskutočnilo sa kvôli obmedzeniam z dôvodu Covid 19,
 • Ulenfeldov pohár 2021, Lezecká stena Ružomberok (22.1.2022. kvôli pandemickým opatrenia sa uskutočnil v náhradnom termíne),
 • Zahájenie letnej sezóny na Halinách (8.5.2021),
 • Letné sústredenie: Téryho chata, Vysoké Tatry (20-22.8.2021),
 • Ukončenie letnej sezóny na Halinách (16.10.2021),
 • Prevádzka lezeckej steny v Ružomberku (19.10.2021-17.4.2022)
 • žiadame členov o nahlásenie výstupov pre zverejnenie na stránke a vedenie kroniky výstupov.

 

Účasť na súťažiach:

 • Ulenfeldov pohár 2021,
 • K2 KID OPEN BOULDER 2021 (12. 09. 2021), Slovenský pohár v lezení, kategória A - Michal Kluska (7. miesto),
 • KalamárKap 2021 (P. Lakoštík, S. Štofová)
 • chceme požiadať aj ďalších členov o doplnenie informácií o účasti na súťažiach.

 

Úlohy pre výbor:

 • Dotácie z mesta RK a iných zdrojov - splnené, získaná dotácia na činnosť a Ulenfeldov pohár, obed dotácie boli prijaté a aj vyúčtované,
 • Detské kurzy a kurzy pre nových členov 2021 / 2022, obmedzený počet účastníkov - z dôvodu obmedzení sa krúžky nerealizovali,
 • Ulenfeldov pohár 2021 - splnené, súťaž sa uskutočnila v januári 2022,
 • Zimné sústredenie: sústredenie sa nekonalo z dôvodu obmedzení kvôli Covid-19,
 • Otvorenie sezóny - máj, Haliny - splnené,
 • Letné sústredenie: Téryho chata, Vysoké Tatry - splnené,
 • KalamárKAP 2021 - splnené,
 • Ukončenie sezóny - október, Haliny - splnené,
 • Otvorenie steny - október/november 2021 - splnené,
 • Oslava 70. výročia založenia HK IAMES Ružomberok - presunuté na jar 2022.
 • Najlepší lezec za rok 2020 - nebolo vyhodnotené,
 • Zabezpečiť vzdelávanie a preskúšanie nových členov - individuálne pri lezení s inštruktormi a tiež na lezeckej stene.

3.2 Finančná správa

J. Stančok - finančná správa je k dispozícii k nahliadnutiu u členov výboru.

Ďakujeme sponzorom a podporovateľom klubu.

3.3 Lezcká stena Ružomberok

J. Stančok

V sezóne 2020/2021 nebola lezecká stena prístupná, takže v jarnom období 2021 stena prevádzkovaná nebola.

V sezóne 2021/2022 bola lezecká stena v prevádzke od 19.10.2021. Stena bola prístupná v utorok (18:00 - 21:00), štvrtok (18:00 - 21:00) a v nedeľu (17:00 - 21:00). V novembri a decembri bola stena dočasne uzavretá, keďže jej prevádzku neumožňovali epidemiologické opatrenia.

Prevádzku lezeckej steny zabezpečovali:

 • J. Stančok (32 x),
 • F. Jurčiak (18 x),
 • M. Klačko (15 x).

V rámci dotácie z Mesta Ružomberok na súťaž Ulenfeldov pohár 2021 boli na stenu zakúpené chyty od spoločnosti EuroHolds. Zakúpili sme tiež vyradené chyty z lezeckej steny K2 od spoločnosti Anatomic. Do daru sme dostali vyradené lezecké chyty z lezeckej steny HK Manín, Považská Bystrica.

Na stene prebiehala počas celej sezóny výstavba lezecký ciest, momentálne je na stene cca 47 lezeckých ciest obtiažnosti IV až IX- (UIAA). Na výstavbe lezeckých ciest sa zúčastnili: J. Stančok, P. Lakoštík, S. Štofová, M. Klačko, R. Biarinec, T. Brtko, K. Olejník, F. Jurčiak, R. Žifčák, M. Glembová.

Od februára 2022 sa na lezeckej stene organizuje tiež Ružomberská lezecká liga, ktorú zabezpečil P. Lakoštík.

V priebehu jari 2022 boli opravené poťahy na doskokové matrace (M. Klačko, J. Stančok, B. Socháň).

Ďakujeme veľmi pekne za ochotu a pomoc pri prevádzke steny všetkým členom klubu a tiež sponzorom.

3.4 Ulenfeldov pohár 2021

Ulenfeldov pohár 2021 bol už VIII. ročníkom tradičnej oblastnej súťaži v lezení na umelej lezeckej stene. Súťaž bola zaradená do Slovenského pohára v lezení kategórie C Ulenfeldov pohár 2021 bol pôvodne plánovaný na marec 2021. Z dôvodu epidemických opatrení bola súťaž presunutá na november 2021. Len 3 dni pred konaním súťaže došlo k náhlemu sprísneniu epidemických opatrení a tak bola súťaž preložená na najbližší možný termín, kedy to opatrenia umožnia. K uvolneniu opatrení prišlo až v januári 2022, takže súťaž sa nakoniec uskutočnila 22. januára 2022 (pričom sa stále jedná o ročník 2021).

Na súťaži sa zúčastnilo 15 pretekárov v kategóriách: Muži, Ženy, Juniori (15-17 rokov), Juniorky (15-17 rokov).

Celkový víťaz Ulenfeldovho pohára 2021: Viktória Sališová, HK Zlaté Moravce

Kategória “Muži”:

 1. Peter Lakoštík, HK IAMES Ružomberok
 2. Filip Pepucha, HK IAMES Ružomberok
 3. Zdenko Kohút, HK IAMES Ružomberok
 4. Andrej Medek, HK IAMES Ružomberok
 5. Roman Žifčák, HK IAMES Ružomberok
 6. Norbert Beháň, HK IAMES Ružomberok
 7. Tobiáš Brtko, HK IAMES Ružomberok
 8. Filip Jurčiak, HK IAMES Ružomberok

Kategória “Ženy”:

 1. Michaela Glembová, HK IAMES Ružomberok
 2. Marta Širiová, Bratislava (bez klubovej príslušnosti)
 3. Soňa Štofová, HK IAMES Ružomberok

Kategória “Juniori, 15-17 rokov”:

 1. Henrich Senko, HK IAMES Ružomberok
 2. Michal Kľuska, HK IAMES Ružomberok

Kategória “Juniorky, 15-17 rokov”:

 1. Viktória Sališová, HK Zlaté Moravce
 2. Terézia Brtková, HK IAMES Ružomberok

Súťaž organizačne zabezpečoval za klub J. Stančok.

Výstavbu lezeckých ciest zabezpečili: J. Stančok, P. Lakoštík, F. Jurčiak, M. Klačko, R. Biarinec.

Rozhodcovia: J. Hamacek, M. Klačko, J. Stančok, M. Bulla.

Súťaž finančne alebo materiálne podporili: Mesto Ružomberok, Adam Šport, Clivi, ŠportMix, Ľubomír Melek - Bicykle a šport.

Za pomoc ďakujeme všetkým členom klubu a tiež sponzorom a partnerom súťaže.

3.5 Preisťovanie skalnej oblasti Haliny

K. Olejník a J. Stančok

 • pokračovalo preisťovanie klasických ciest správcom skál K. Olejníkom,
 • preistené cesty:
  • Stredné Haliny: Obojsmerná (K. Olejník, III), Vozatárka (narovnanie druhej dĺžky, K. Olejník, V+), Priamo hore širokým komínom / Hematóm (K. Olejník, V, pravdepodobne sa jedná o pôvodnú cestu Priamo hore širokým komínom, Pavúková, Salenci, IV, č. 30 v pôvodnom sprievodcovi)
  • Západné Haliny: Krátkym komínom za odštep Žabí kráľ (K. Olejník, II), Diretka (K. Olejník, VI), Mušia cesta / Direktor (K. Olejník, je možné že sa jedná o nepresný variant pôvodnej Mušej cesty, VI+, prelez J. Stančok, R. Biarinec)
 • nové cesty:
  • Stredné Haliny: Trhlina (K. Olejník, VI-), Pionier (K. Olejník, V)
  • Západné Haliny: Dobrá duša (J. Stančok, P. Lakoštík, V+), Terapia (K. Olejník, V+), Súdny deň (K. Olejník, V), Titánová (K. Olejník, IV+), Koronténa (J. Stančok, VI+).

Za materiál a podporu pri preisťovaní ďakujeme SHS JAMES, Adam Šport Ružomberok (P. Ľupták), Karol Olejník.

SHS JAMES na rok 2022 poskytol 40 borhákov a nejaké lepidlá (30 je potrebné vrátiť zo zapožičaného materiály z predošlého roka).

Za preisťovanie ciest ďakujeme predovšetkým správcovi skál K. Olejníkovi. Za zapožičanie vŕtačky M. Hrnčiarovi (Profi Car Servis).

V roku 2022 sa bude riešiť oprava niektorých problematicky preistených ciest. Situáciu bude riešiť výbor klubu.

J. Hamacek - iniciatíva “adoptuj si cestu”. Zápis k cestám prebehne pri otvorení sezóny na Halinách.

K. Olejník plánuje pripraviť sprievodcu pre lezeckú oblasť Haliny na stránke haliny.sk.

3.6 SHS JAMES

J. Stančok

 • účasť na Valnom zhromaždení SHS JAMES (J. Stančok) a zasadaniach rozšíreného výkonného výboru SHS JAMES (J. Stančok),
 • rozšírené poistenie pre členov SHS JAMES od roku 2021 (alternatíva k AlpenVerein - JAMES Basic a JAMES Standard),
 • nová smernica pre preisťovanie skalných oblastí (pripravovaná v 2020, schválená v lete 2021),
 • budúca potreba registrácie výstupov,
 • premenovanie nových typov poistenia v budúcnosti,
 • zlepšenie rýchlosti zasielanie známok pre rozšírené typy poistenia.

3.6 Nová skalná lezecká oblasť Komornícka dolina

K. Olejník momentálne rieši oficiálne sprístupnenie novej lezeckej oblasti. Výška skál je do 30 metrov.

4. Plán činnosti na rok 2022

4.1 Členské poplatky

Členské poplatky zostávajú nezmenené rovnako ako v roku 2021.

Členské poplatky
SkupinaPopisSHS JAMES základSHS JAMES BASICSHS JAMES STANDARD RegistráciaKlub
Deti do 15 rokov, ročník 2007 a neskôr 5 EUR 25 EUR 40 EUR 5 EUR 10 EUR
Mládež 16-18 rokov, ročníky 2004 až 2006 10 EUR 35 EUR 50 EUR 5 EUR 10 EUR
Dôchodcovia ženy ročník narodenia 1963 a skôr, muži ročník narodenia 1960 a skôr 10 EUR 45 EUR 60 EUR 5 EUR 10 EUR
(dobrovoľný)
Dospelí 18+ 30 EUR 60 EUR 75 EUR 5 EUR 10 EUR

 

Poplatky je potrebné zaslať na účet klubu podľa inštrukcií na lezci.sk.

4.2 Finančný plán - príjmy

Jednotlivé sumy sú k dispozícii k nahliadnutiu v origináli zápisnice u členov výboru.

 • klubové poplatky,
 • dotácia na projekt - Mesto Ružomberok (Ulenfeldov pohár),
 • dotácia na činnosť - Mesto Ružomberok,
 • dotácia od SHS JAMES (na členov),
 • iné dotácie a projekty podľa možností,
 • lezecká stena
 • kurzy (ak to umožní situácia okolo Covid -19),
 • 2 percentá - príspevky od členov,
 • sponzori.

Žiadame o doplnenie niektorých údajov, hlavne kontaktných na súčasných členov aj z dôvodu možnosti čerpania dotácií z SHS JAMES.

4.3 Finančný plán - výdavky

Jednotlivé sumy sú k dispozícii k nahliadnutiu v origináli zápisnice u členov výboru.

 • nájom lezeckej steny
 • expresky na lezeckú stenu, 50-100 ks, SingingRock, pokúsime sa priamo osloviť SingingRock, aby bola suma nižšia, ak klub nezíska mimoriadne prostriedky, členská schôdza odsúhlasila jednohlasne nákup 50 ks expresov,
 • chyty a materiál na lezeckú stenu: odhlasované jednohlasne,
 • preisťovanie skalnej oblasti Haliny: odhlasované jednohlasne,
 • letné sústredenie (Téryho chata, 16 osôb, zvýhodnéná cena vzhľadom na dobré kontakty), odhlasované jednohlasne,
 • letné sústredenie (Chata pri Zelenom plese, 16 osôb) , odhlasované jednohlasne,
 • oslava 70. výročia založenia klubu, odhlasované jednohlasne.

4.4 Plán klubových akcií a podujatí

 1. Detské kurzy a kurzy pre nových členov 2022 / 2023, obmedzený počet účastníkov,
 2. Oslava 70. výročia založenia klubu,
 3. Ulenfeldov pohár 2022 - presunutý na november 2022,
 4. Zimné sústredenie: nebude realizované kvôli epidemiologickým opatreniam, namiesto neho budú realizované dve letné sústredenia,
 5. Otvorenie sezóny - 14. máj, Haliny,
 6. Letné sústredenie: Téryho chata, Vysoké Tatry - júl 2022,
 7. Letné sústredenie: Chata pri Zelenom plese, Vysoké Tatry - august 2022,
 8. KalamárKAP 2022,
 9. Ukončenie sezóny - október 2022, Haliny,
 10. Otvorenie steny - október 2022,
 11. Punč na stene 2022 - december 2022,
 12. Výročná schôdza 2023, voľby orgánov klubu, kapustnica - január 2023.

5. Prejednanie navrhovaných bodov programu

5.1 Prevádzka a nový cenník na lezeckej stene v Ružomberku

Prevádzkové hodiny a cenník sa vzhľadom na predošlý rok nemení.

Prevádzkové hodiny lezeckej steny 2021/2022
DeňČas
utorok 18:00 - 21:00
štvrtok 18:00 - 21:00
nedeľa 17:00 - 21:00
(v prípade krúžkov 16:00 - 21:00)

 

Odporúčaná výška príspevku na prevádzku lezeckej steny 2021/2022
VekČlenoviaNečlenovia
Deti do 10 rokov 1 EUR (predtým zadarmo) 1 EUR (predtým zadarmo)
Mládež do 18 rokov 1 EUR (nezmenené) 2 EUR (predtým 1 EUR)
Dospelí 1 EUR (nezmenené) 4 EUR (predtým 2 EUR)

 

Odporúčaná výška príspevku na prevádzku lezeckej steny 2021/2022 - špeciálne skupiny
SkupinaVstupnéZoznam
Inštruktori organizujúci krúžky 0 EUR J. Stančok, P. Lakoštík, K. Olejník, R. Biarinec
Správa Halín 0 EUR K. Olejník
Služba na stene 0 EUR J. Stančok, M. Klačko, R. Biarinec, R. Žifčák
Reprezentácia klubu - súťaže 0 EUR M. Kľuska

 

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený vo všetkých bodoch.

 

5.2 Slávnostné otvorenie steny a oslava 70 rokov HK IAMES Ružomberok

Výročie 70 rokov od založenia HK IAMES Ružomberok pripadá na 27.7.2021. Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné pripraviť dostatočne dôstojnú oslavu výročia, preto sa výbor HK IAMES Ružomberok rozhodol presunúť oslavu na rok 2022. Bude to síce oneskorená akcia, ale predsa len dôstojnejšia (lebo pri súčasných podmienkach by sa na akcii nemohli zúčastniť ani len všetci členovia):

 • Termín: jar/leto 2022
 • Oslavu by sme usporiadali na lezeckej stene, jednalo by sa zároveň o akciu pre sponzorov pri príležitosti otvorenia novej steny.
 • Takéto naplánovanie akcie by nám umožnilo pozvať členov, sponzorov, predstaviteľov mesta a aj predstaviteľov SHS JAMES.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

5.3 Detské krúžky a kurzy na stene

V Ružomberku je veľký záujem o detské krúžky na lezeckej stene. Počas roka 2021 a počas jari 2022 sa na túto možnosť informovalo väčšie množstvo rodičov.

Predbežný rámec realizácie krúžkov:

 • Vytvorenie športovej skupiny pre mládež, ktorá má záujem o súťažné lezenie.
 • Limit pre počet detí v skupine: 20, z tohto dôvodu by sme oslovili deti, ktoré už chodili predtým a deti členov klubu, prípadne doplnili kapacitu novými deťmi ak to bude možné (vekový limit nad 10 rokov), čas 17:00 - 18:30.
 • Limit pre počet dospelých a mládeže v skupine: 20, prednostne noví členovia, doplnené mládežou a dospelými podľa volnej kapacity, čas 18:30 - 20:00.
 • Predbežne od novembra 2022 do marca 2023.
 • Zvýšenie ceny za krúžky z 10 EUR na 15 EUR / mesiac.
 • Suma nezahŕňa vstupné na lezeckú stenu.
 • Bezplatne pre: nových členov (vzdelávanie vyplýva zo stanov klubu), súťažnú skupinu (ak sa deti zúčastňujú na súťažiach, prispieva nám na ne SHS JAMES).
 • Detská skupina bude spoplatnená pre členov aj nečlenov klubu.
 • Taktiež by som navrhol začať s odmeňovaním trénerov v zmysle dobrovolníckej práce. V rámci možností klubu by to bolo zatiaľ minimálnej miere, navrhujem 2 EUR / hodina. Kurz/krúžky trvajú cca 17 týždňov (nedele od začiatku novembra do konca marca, okrem Vianočného obdobia, sústredenia a Ulenfeldovho pohára). Inštruktor/tréner strávi každú nedeľu 3 hodiny na stene. Dokopy teda venuje tejto činnosti cca 51 hodín svojho času. Klubu z tejto činnosti plynie finančný príjem, ktorý sa používa pre všetkých členov (bez ohľadu na to, či sa na živote klubu nejak podieľajú), môžu mať za tieto peniaze lacnejší vstup na stenu, nové chyty, ubytovanie na sústredeniach a podobne. Podľa môjho názoru by bolo vhodné túto snahu odmeniť. Pri sume 2 EUR za hodinu je to "zárobok" cca 100 EUR za sezónu (5 mesiacov prevádzky), čo je naozaj veľmi symbolické. Pre jednoduchosť vyúčtovania by sa to mohlo urobiť spôsobom, že tréneri na konci sezóny donesú bloček za lezecký materiál, ktorý im bude čiastočne preplatený do výšky dohodnutej sumy. Klub vie tieto prostriedky následne aj vyúčtovať z dotácie. Podobnú činnosť ako vykonávame u nás robia aj na iných stenách a my sme už asi jediní, kde túto činnosť vykonávajú inštruktori zadarmo.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

5.4 Ulenfeldov pohár 2022

Z dôvodu posunu konania Ulenfeldovho pohára 2021 na január 2022 bola súťaž presunutá na november 2022. Súťaž bude zaradená do Slovenského pohára v lezení 2022 v kategórii C.

Na súťaž nám bola od Mesta Ružomberok schválená dotácia 624 EUR.

Kategórie:

 • muži,
 • ženy,
 • mládež - U18, chlapci (ročník 2004, 2005, 2006, 2007),
 • mládež - U18, dievčatá (ročník 2004, 2005, 2006, 2007),
 • mládež - U14, chlapci (ročník 2008, 2009, 2010, 2011),
 • mládež - U14, dievčatá (ročník 2008, 2009, 2010, 2011),
 • mládež - U10, chlapci (ročník 2012, 2013, 2014, 2015),
 • mládež - U10, dievčatá (ročník 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

5.5 Registrácia na sústredenia

Milan Klačko

Keďže v roku 2022 sa uskutočnia 2 letné sústredenia, vzhľadom na počet členov klubu by mali byť na druhé sústredenie uprednostnení členovia, ktorí sa na prvé sústredenie nedostali.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

5.6 Sústredenie zima 2023 - Popradské pleso s polovičnou spoluúčasťou

Július Stančok

Objednať už v lete 2022 zimné sústredenie pre rok 2023 na Popradskom plese.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

5.7 Sústredenie chata pod Rysmi, august 2023

Július Stančok

Objednať už v lete 2022 letné sústredenie pre rok 2023 na Chate pod Rysmi.

Návrh bol členskou schôdzou jednohlasne schválený.

6. Diskusia

V rámci diskusie neboli navrhnuté ďalšie body okrem bodov už prejednaných v rámci programu schôdze.

7. Uznesenie a úlohy pre výbor

Úlohy pre výbor:

 • Dotácie z mesta RK a iných zdrojov,
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2022 / 2023,
 • Príprava 70. výročia klubu na rok 2022 (presunuté z 2021)
 • Ulenfeldov pohár 2022,
 • Sústredenia - zimné a letné,
 • Otvorenie / záver sezóny,
 • Zabezpečenie chytov a expresiek pre lezeckú stenu,
 • Prevádzka umelej lezeckej steny,
 • Kapustnica a výročná schôdza v roku 2023,
 • Voľby orgánov klubu v roku 2023,
 • Punč na stene 2022,
 • Zabezpečiť vzdelávanie a preskúšanie nových členov,
 • Sústredenia - zimné a letné v roku 2023 - objednať už dopredu v lete 2022. 

 

Za výbor HK IAMES Ružomberok: Július Stančok
Overil: Peter Lakoštík

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Klubová brigáda a lezenie na Komjatnej 2024

  Všetkých členov a priateľov klubu pozývame v nedeľu, 2. júna 2024, na klubovú brigádu a spoločné lezenie do skalnej oblasti Komjatná.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.