Schôdza sa konala 13.1.2023, Divadelné štúdio RosArt, Podhora 18, Ružomberok, Ružomberok..

Program

 1. Privítanie a zahájenie schôdze
 2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov
 3. Zhodnotenie roka 2022
  1. Klub
  2. Finančná správa
  3. Lezecká stena Ružomberok
  4. Ulenfeldov pohár 2022
  5. Ružomberská lezecká liga vol 1.
  6. Preisťovanie skalnej oblasti Haliny
  7. Informácie z SHS JAMES
 4. Voľby orgánov klubu
 5. Plán činnosti na rok 2023
  1. Členské poplatky
  2. Finančný plán - príjmy
  3. Finančný plán - výdavky
  4. Plán klubových akcií a podujatí
 6. Prejednanie navrhovaných bodov programu
  1. Členské poplatky
  2. Finančný plán - príjmy
  3. Finančný plán - výdavky
  4. Plán klubových akcií a podujatí
 7. Diskusia
 8. Uznesenie a uloženie úloh pre výbor
 9. Záver

1. Privítanie a zahájenie schôdze

Marián Hrnčiar
Zapisovateľ: Július Stančok
Overovateľ: Rastislav Biarinec

Počet prítomných členov: 40 z toho s volebným právom 38
Počet hostí: 8

Minúta ticha - pripomenutie si členov, ktorí nemôžu už byť s nami v klube a na schôdzi.

2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov

Návrh bodov: na začiatku schôdze neboli členmi navrhnuté ďalšie body programu. Body je možné navrhnúť aj priebežne v bode “Diskusia”.

3. Zhodnotenie roka 2022

J. Stančok

3.1 Klub

Počet členov: 116 (v 2022 to bolo 93 členov, v roku 2018 pri voľbe súčasného výboru to bolo 72 členov), piaty najväčší klub v Žilinskom kraji aj na Slovensku.

Zhodnotenie roka:

 • výbor v zložení: M. Hrnčiar (predseda), J. Stančok, J. Hamacek,K Olejník, M. Jurečka (od roku 2019 sa nepodieľal na činnosti výboru), kontrolór P. Lakoštík,
 • nárast členskej základne s perspektívou ďalšieho rastu, nakoľko momentálne evidujeme už viacero prihlášok nových členov pre rok 2023,
 • čerpanie dotácie z Mesta Ružomberok - činnosť
 • čerpanie dotácie z Mesta Ružomberok - Ulenfeldov pohár
 • detské kurzy - neboli organizované z dôvodu zlého stavu telocvične na začiatku roka a z personálnych dôvodov,
 • vzdelávanie nových členov - zabezpečené inštruktormi klubu, nový cyklus vzdelávania začína 15.1.2023,
 • výstavba ciest na lezeckej stene v Ružomberku, nákup expresov, chytov a ďalšieho vybavenia,
 • pravidelné organizovanie klubových akcií a sústredení doma i v zahraničí,
 • fungujúci systém povolení pre vjazd na Malino Brdo,
 • preisťovanie skalných oblastí: Haliny, materiálna podpora z SHS JAMES a z Adam Šport Ružomberok - poďakovanie patrí najmä K. Olejníkovi, na preisťovaní a tvorbe ciest sa zúčastňovali aj P. Lakoštík a J. Stančok,
 • účasť na Valnom zhromaždení SHS JAMES - J. Stančok, F. Jurčiak
 • J. Stančok je členom rozšíreného výkonného výboru SHS JAMES ako predseda Krajskej rady SHS JAMES pre Žilinský kraj,
 • nástenka - J. Hamacek.

Klubové akcie:

 • Zimné sústredenie: neuskutočnilo sa kvôli obmedzeniam z dôvodu Covid 19, namiesto toho boli organizované 2 letné sústredenia,
 • Ružomberský lezecká liga vol. 1 (1.2.-29.3.2022),
 • Ukončenie prevádzky lezeckej steny v Ružomberku 2021/2022 (od 17.4.2022, 3 x týždenne),
 • Výročná schôdza, Divadelné štúdio RosArt, Podhora 18, Ružomberok (22.4.2022),
 • Zahájenie letnej sezóny na Halinách (14.5.2021),
 • Letné sústredenie: Chata pri Zelenom plese, Vysoké Tatry (8.-10.7.2022),
 • Ulenfeldov pohár 2022, Lezecká stena Ružomberok (19.11.2022),
 • Letné sústredenie: Téryho chata, Vysoké Tatry (9.-11.9.2022),
 • Arco - lezecký zájazd (J. Stančok, R. Biarinec, D. Kružliaková, N. Beháň, 4.-9.10.2022)
 • Ukončenie letnej sezóny na Halinách (15.10.2022),
 • Prevádzka lezeckej steny v Ružomberku 2022/2023 (od 18.10.2022, 3 x týždenne),
 • Punčový lez 2022 (29.12.2022)
 • žiadame členov o nahlásenie výstupov pre zverejnenie na stránke a vedenie kroniky výstupov.

Účasť na súťažiach:

 • Ulenfeldov pohár 2021 (22. januára 2022 Ružomberok), klasifikácia C:
  • Peter Lakoštík, kategória Muži - 1. miesto
  • Filip Pepucha, kategória Muži - 2. miesto
  • Zdenko Kohút, kategória Muži - 3. miesto
  • Michaela Glembová, kategória Ženy - 1. miesto
  • Soňa Štofová, kategória Ženy - 3. miesto
  • Henrich Senko, kategória Juniori, 15-17 rokov - 1. miesto
  • Michal Kľuska, kategória Juniori, 15-17 rokov - 2. miesto
  • Terézia Brtková, kategória Juniorky, 15-17 rokov - 2. miesto
 • Ulenfeldov pohár 2022 (19. novembra 2022 Ružomberok), klasifikácia C:
  • Michal Kľuska, kategória U18 - 1. miesto,
  • Jakub Mokoš, kategória U18 - 2. miesto,
  • Michal Kľuska, kategória U14 - 1. miesto,
  • Matúš Kučák, kategória U10 - 1. miesto,
  • Filip Kučák, kategória U10 - 3. miesto,
 • Pavúk Kid Open 2022 (23. 04. 2022 Banská Bystrica), klasifikácia C:
  • Michal Kľuska, kategória U15 - 3. miesto,
 • Slovenský pohár v lezení Lead detí klasifikácia A; La Skala (18. 06. 2022 - Žilina):
  • Michal Kľuska, kategória U12 - 8. miesto,
 • Majstrovstvá Slovenska detí kategórií U10, U12, U14 v športovom lezení v disciplíne bouldering (11. 09. 2022 Prešov):
  • Michal Kľuska, kategória U12 - 8. miesto,
 • Detské Mikulášske preteky HK Manín (3. 12. 2022 – Považská Bystrica), bez klasifkácie:
  • Michal Kľuska, kategória U12 – 2. miesto
 • chceme požiadať aj ďalších členov o doplnenie informácií o účasti na súťažiach.

Veľká pochvala pre Michala Kľusku za reprezentáciu klubu.

Úlohy pre výbor

 • Dotácie z mesta RK a iných zdrojov - splnené,
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2022 / 2023 - čiastočne splnené, uskutoční sa len vzdelávanie pre nových členov,
 • Príprava 70. výročia klubu na rok 2022 (presunuté z 2021) - nesplnené,
 • Ulenfeldov pohár 2022, - splnené,
 • Sústredenia - zimné a letné - z organizačných dôvodov sa uskutočnili 2 letné sústredenia,
 • Otvorenie / záver sezóny - splnené,
 • Zabezpečenie chytov a expresiek pre lezeckú stenu - splnené,
 • Prevádzka umelej lezeckej steny - splnené,
 • Kapustnica a výročná schôdza v roku 2023 - splnené,
 • Voľby orgánov klubu v roku 2023 - splnené,
 • Punč na stene 2022 - splnené,
 • Zabezpečiť vzdelávanie a preskúšanie nových členov - splnené,
 • Sústredenia - zimné a letné v roku 2023 - objednať už dopredu v lete 2022 - splnené.

3.2 Finančná správa

J. Stančok - finančná správa je k dispozícii k nahliadnutiu u členov výboru.

Ďakujeme sponzorom a podporovateľom klubu.

3.3 Lezcká stena Ružomberok

J. Stančok

V jarnej sezóne 2021/2022 bola lezecká stena v prevádzke od 2.11.2022 do 17.4.2022. Stena bola prístupná v utorok (18:00 - 21:00), štvrtok (18:00 - 21:00) a v nedeľu (17:00 - 21:00).

Počet termínov steny: 43

Prevádzku lezeckej steny zabezpečovali:

 • J. Stančok (22 x),
 • M. Klačko (13 x),
 • F. Jurčiak (8 x).

V jesennej sezóne 2022/2023 bola lezecká stena v prevádzke od 18.10.2022 do 29.12.2022. Stena bola prístupná v utorok (18:00 - 21:00), štvrtok (18:00 - 21:00) a v nedeľu (17:00 - 21:00). V priebehu jesene bola stena čiastočne nedostupná (4 termíny) z dôvodu poruchy kúrenia v telocvični.

Počet termínov steny: 27

Prevádzku lezeckej steny zabezpečovali:

 • F. Jurčiak (11 x),
 • J. Stančok (9 x),
 • R. Žifčák (3 x),
 • R. Biarinec (3 x),
 • M. Klačko (1 x).

V rámci dotácie z Mesta Ružomberok na súťaž Ulenfeldov pohár 2022 a dotácie Mesta Ružomberok na činnosť klubu boli na stenu zakúpené vyradené chyty od spoločnosti Anatomic a 50 ks expresov.

Na stene prebiehala počas celej sezóny výstavba lezecký ciest, momentálne je na stene cca 53 lezeckých ciest obtiažnosti IV až VIII+ (UIAA). Na výstavbe lezeckých ciest sa zúčastnili: J. Stančok, P. Lakoštík, S. Štofová, J. Jakubčiak, R. Biarinec, R. Žifčák, M. Klačko, K. Olejník, F. Jurčiak.

Od februára 2022 sa na lezeckej stene organizuje tiež Ružomberská lezecká liga, ktorú zabezpečil P. Lakoštík.

V priebehu jari 2022 boli opravené poťahy na doskokové matrace (M. Klačko, J. Stančok, B. Socháň).

Ďakujeme veľmi pekne za ochotu a pomoc pri prevádzke steny všetkým členom klubu a tiež sponzorom.

3.4 Ulenfeldov pohár 2022

Ulenfeldov pohár 2022 bol už IX. ročníkom tradičnej oblastnej súťaži v lezení na umelej lezeckej stene. Súťaž bola zaradená do Slovenského pohára v lezení kategórie C. Ulenfeldov pohár 2022 sa uskutočnil 19.11.2022.

Na súťaži sa zúčastnilo 43 pretekárov v kategóriách: Muži, Ženy, Juniori (15-17 rokov), Juniorky (15-17 rokov), U14 chlapci a dievčatá (11-14 rokov), U10 chlapci a dievčatá (do 10 rokov).

Celkový víťaz Ulenfeldovho pohára 2022: Martin Genda, HK Neolit.

Kategória “Muži”:

 1. Martin Genda, HK Neolit
 2. František Gizela, TJ Slávia Zvolen
 3. Andrej Ivan, HK IAMES Ružomberok
 4. Zdenko Kohút, HK IAMES Ružomberok
 5. Filip Pepucha, HK IAMES Ružomberok
 6. Andrej Medek, HK IAMES Ružomberok
 7. Anton Kochláň
 8. Norbert Beháň, HK IAMES Ružomberok
 9. Martin Hlaváč
 10. Stanislav Bartoš
 11. Michal Stráňay, HK IAMES Ružomberok
 12. Tomáš Kuba
 13. Peter Kormaňák
 14. Ľubomír Klačko, HK IAMES Ružomberok
 15. Milan Kohút, HK IAMES Ružomberok
 16. Tomáš Obrtáč
 17. Branislav Kišac, HK IAMES Ružomberok
 18. Michal Hanula, HK IAMES Ružomberok
 19. Branislav Hulej
 20. Ján Žištiak, HK IAMES Ružomberok

Kategória “Ženy”:

 1. Viktória Sališová, HK Zlaté Moravce
 2. Ema Truchanová
 3. Tereza Buntová, Horoklub BB
 4. Soňa Štofová, HK IAMES Ružomberok
 5. Marta Širiová
 6. Dorota Hanulová, HK IAMES Ružomberok

Kategória “Juniori, 15-17 rokov”:

 1. Michal Kľuska, HK IAMES Ružomberok
 2. Jakub Mokoš, HK IAMES Ružomberok
 3. Matej Cigánik
 4. Samuel Demko

Kategória “Juniorky, 15-17 rokov”:

 1. Viktória Sališová, HK Zlaté Moravce
 2. Kategória “U14 - chlapci”:
 3. Michal Kľuska, HK IAMES Ružomberok
 4. Christophe Chochula
 5. Dávid Priesol

Kategória “U14 - dievčatá”:

 1. Michaela Sluková, HK Baník Prievidza
 2. Iveta Mamojková, HK Prometeus Handlová
 3. Nina Javoreková
 4. Margarétka Bruncková
 5. Ela Kubíková, HK IAMES Ružomberok

Kategória “U10 - chlapci”:

 1. Matúš Kučák, HK IAMES Ružomberok
 2. Teodor Šedibok,
 3. Filip Kučák, HK IAMES Ružomberok

Kategória “U10 - dievčatá”:

 1. Viktória Marková, ŠK UMB BB
 2. Tamara Korytková, Horoklub BB

Súťaž organizačne zabezpečoval za klub J. Stančok.

Výstavbu lezeckých ciest zabezpečili: J. Stančok, M. Klačko, S. Štofová.

Rozhodcovia: J. Hamacek, M. Klačko, R. Biarinec, D. Kružliaková, J. Stančok, P. Lakoštík.

Súťaž finančne alebo materiálne podporili: Mesto Ružomberok, Adam Šport, ŠportMix, Ľubomír Melek - Bicykle a šport, Climbing.sk, INTELI.SK, Divadelné štúdio RosArt a ďalší.

3.5 Ružomberská lezecká liga vol 1.

Na jar sa na klubovej lezeckej stene uskutočnil prvý ročník Ružomberskej lezeckej ligy, ktorý pripravil P. Lakoštík. Súťaž sa konala od 1.2 do -29.3.2022. Súťažiaci liezli na 43 lezeckých cestách. Do súťaže sa zapojilo 6 súťažiacich.

Výsledky:

 1. Peter Lakoštík
 2. Andrej Medek
 3. Július Stančok
 4. Michal Kľuska
 5. Filip Jurčiak
 6. Simon Kuniak

Vylosovaný šťastlivec: Michal Kľuska

3.6 Preisťovanie skalnej oblasti Haliny

K. Olejník, J. Stančok

 • pokračovalo preisťovanie klasických ciest správcom skál K. Olejníkom, v tejto sezóne v menšej miere, nakoľko Karol sa tejto činnosti zo zdravotných dôvodov nemohol venovať tak intenzívne ako v predošlých rokoch,
  nové cesty:
 • Západné Haliny:
  • Polnočná (P. Lakoštík, VI+, preistené s J. Stančokom)

Na preistenie sú pripravené aj ďalšie cesty, ktoré boli pripravené J. Stančokom a P. Lakoštíkom, ale z časových dôvodov neboli v tomto roku dokončené. Cesty by mali pribudnúť v roku 2023.

V roku 2023 sa pripravuje komplexné preisťovanie lezeckej oblasti Haliny v splupráci s V. Linekom (Komisia ochrany prírody SHS JAMES) a P. Slivkom (správca oblasti Dreveník). Následne bude pripravený nový lezecký sprievodca oblasti v edícii Slovenské skalky (V. Linek).

Za materiál a podporu pri preisťovaní ďakujeme SHS JAMES, Adam Šport Ružomberok (P. Ľupták), Karol Olejník, J. Stančok.

Časť materiálu, ktorý sme dostali bol použitý na vrátenie zapožičaného materiálu z roku 2021 (30 borhákov).

J. Hamacek - iniciatíva “adoptuj si cestu”. Zápis k cestám prebehne pri otvorení sezóny na Halinách. Do akcie sa aktívne zapojili J. Hamacek (cesta SO previs, SO pilier) a P. Lakoštík (NO, Centrálny pilier, Inštruktorská, Nona, Polnočná). Adoptovaných bolo dokopy 15 ciest, vyčistených 6 ciest. Zapojilo sa 8 ľudí, aktívne 3 ľudia. Medzi najaktívnejších čističov patrili J. Hamacek a P. Lakoštík.

3.7 SHS JAMES

J. Stančok

 • účasť na Valnom zhromaždení SHS JAMES (J. Stančok, F. Jurčiak) a zasadaniach rozšíreného výkonného výboru SHS JAMES (J. Stančok),
 • rozšírené poistenie pre členov SHS JAMES od roku 2021 (alternatíva k AlpenVerein - JAMES Svet a JAMES Svet Plus) a možnosť rodinného členského (2 dospelí a 5 detí),
 • možnosť objednať si časopis Horolezec ako súčasť členského,
 • potreba registrácie výstupov v systéme Climb.sk - informácia bude členom zaslaná v nasledujúcich týždňoch a bude súčasťou ďalších informácií aj na výročnej schôdzi,
 • nový web SHS JAMES - shsjames.org.

5. Voľby orgánov klubu

 • 40 prítomných členov
 • 38 s hlasovacím právom

Volebná komisia - odsúhlasená členskou schôdzou:

 • M. Glembová (predseda)
 • F. Jurčiak
 • P. Lakoštík

Kandidáti na predsedu klubu

 • J. Stančok (navrhol F. Jurčiak)
 • M. Hrnčiar (navrhol J. Legerský)

Kandidáti na členov výboru (volia sa ďalší 4 členovia výboru)

 • M. Hrnčiar (navrhol J. Stančok)
 • J. Hamacek (navrhol J. Stančok)
 • K. Olejník (navrhol J. Stančok)
 • F. Jurčiak (navrhol J. Stančok)
 • P. Lakoštík (navrhol J. Stančok)
 • R. Biarinec (navrhol J. Stančok)

Kandidáti na kontrolóra

 • F. Jurčiak (navrhol J. Stančok)
 • J. Baláž (navrhol J. Baláž)

Výsledky volieb:

Predseda:

 1. J. Stančok: 27 hlasov
 2. M. Hrnčiar: 10 hlasov

Platné hlasy: 37
Neplatné hlasy: 1

Zvolený predseda: J. Stančok

Výbor (4 členovia):

 1. M. Hrnčiar: 30 hlasov
 2. J. Hamacek: 31 hlasov
 3. P. Lakoštík: - 25 hlasov
 4. K. Olejník: - 23 hlasov
 5. R. Biarinec: - 20 hlasov
 6. F. Jurčiak: 19 hlasov

Platné hlasy: 38
Neplatné hlasy: 0

Zvolení členovia výboru:

 • J. Hamacek
 • M. Hrnčiar
 • K. Olejník
 • P. Lakoštík

Kontrolór

 1. F. Jurčiak: 34 hlasov
 2. J. Baláž: 3 hlasy

Platné hlasy: 37
Neplatné hlasy: 1

Zvolený kontrolór: F. Jurčiak

5. Plán činnosti na rok 2023

5.1 Členské poplatky

Členské poplatky zostávajú nezmenené rovnako ako v roku 2022.

Členské poplatky
SkupinaPopisJAMES SLOVENSKOJAMES SVETJAMES SVET PLUSRegistráciaKlub
Deti do 15 rokov, ročník 2008 a neskôr 5 EUR 25 EUR 40 EUR 5 EUR 10 EUR
Mládež 16-18 rokov, ročníky 2005 až 2007 10 EUR 35 EUR 50 EUR 5 EUR 10 EUR
Dôchodcovia ženy ročník narodenia 1963 a skôr, muži ročník narodenia 1960 a skôr 10 EUR 45 EUR 60 EUR 5 EUR 10 EUR
(dobrovoľný)
Dospelí 18+ 30 EUR 60 EUR 75 EUR 5 EUR 10 EUR
Rodina 2 dospelí (alebo seniori) a až do 5 detí - 150 EUR 195 EUR 5 EUR x počet členov 10 EUR x počet členov

 

Poistenie JAMES Svet a JAMES Svet Plus je poskytované do 70 rokov.

Poplatky je potrebné zaslať na účet klubu podľa inštrukcií na lezci.sk. Na stránke pribudla kalkulačka výšky členského poplatku.

5.2 Finančný plán - príjmy

Jednotlivé sumy sú k dispozícii k nahliadnutiu v origináli zápisnice u členov výboru.

 • klubové poplatky,
 • dotácia na projekt - Mesto Ružomberok (Ulenfeldov pohár),
 • dotácia na činnosť - Mesto Ružomberok,
 • iné dotácie a projekty podľa možností,
 • dobrovoľné príspevky na činnosť lezeckej steny,
 • 2 percentá - príspevky od členov,
 • Ulenfeldov pohár 2023 - štartovné,
 • sponzori.

Žiadame o doplnenie niektorých údajov, hlavne kontaktných na súčasných členov a tiež o evidenciu výstupov v systéme Climb.sk, a to z dôvodu možnosti čerpania dotácií z SHS JAMES.

Finančný plán bol odsúhlasený členskou schôdzou.

5.3 Finančný plán - výdavky

Jednotlivé sumy sú k dispozícii k nahliadnutiu v origináli zápisnice u členov výboru.

 • nájom lezeckej steny,
 • expresky na lezeckú stenu, 40 ks, SingingRock,
 • Edelrid Ohm,
 • chyty na lezeckú stenu,
 • lezečky na požičiavanie,
 • preisťovanie skalnej oblasti Haliny,
 • zimné sústredenie (Popradské pleso, 14 osôb),
 • letné sústredenie (Chata pod Rysmi, 18 osôb),
 • otvorenie sezóny,
 • záver sezóny,
 • kapustnica / výročná schôdza,
 • vianočný punč (Punčový lez 2023),
 • Ulenfeldov pohár 2023,
 • update webovej stránky.

Zmena bankového účtu do FIO - ušetrí 50-70 EUR ročne.

Finančný plán bol odsúhlasený členskou schôdzou.

5.4 Plán klubových akcií a podujatí

 1. Vzdelávanie pre členov klubu (január - máj 2023, 7 stretnutí)
 2. Ružomberská lezecká liga vol. 2 (2023)
 3. Zimné sústredenie - Popradské pleso, Vysoké Tatry (10-12.2.2023)
 4. Otvorenie sezóny - Haliny (6.5.2023),
 5. Letné sústredenie: Chata pod Rysmi, Vysoké Tatry (júl/august/september 2023)
 6. KalamárKAP 2023 (september 2023),
 7. Ukončenie sezóny - Haliny (14.10.2023),
 8. Otvorenie steny (1.10.2023),
 9. Ulenfeldov pohár 2023 (11.11.2023)
 10. Punč na stene 2023 (28.12.2023)
 11. Výročná schôdza 2024, kapustnica (12.1.2024)

Plán klubových akcií a podujatí bol odsúhlasený členskou schôdzou.

6. Prejednanie navrhovaných bodov programu

6.1 Prevádzka a nový cenník na lezeckej stene v Ružomberku

Prevádzka steny od 18.10.2022 (utorok).

Prevádzkové hodiny lezeckej steny 2023
DeňČas
utorok 18:00 - 21:00
štvrtok 18:00 - 21:00
nedeľa 17:00 - 21:00
(v prípade krúžkov 16:00 - 21:00)

 

Dobrovoľné príspevky na činnosť na lezeckú stenu 2023 - odporúčaná výška
VekČlenoviaNečlenovia
Deti do 10 rokov 1 EUR (nezmenené) 2 EUR (predtým 1 EUR)
Mládež do 18 rokov 1 EUR (nezmenené) 2 EUR (nezmenené)
Dospelí 1 EUR (nezmenené) 4 EUR (nezmenené)

 

Dobrovoľné príspevky na činnosť na lezeckú stenu 2023 - odporúčaná výška pre vybrané skupiny
SkupinaOdporúčaná sumaZoznam
Inštruktori organizujúci krúžky 0 EUR J. Stančok, P. Lakoštík, K. Olejník, R. Biarinec
Správa Halín 0 EUR K. Olejník
Služba na stene 0 EUR J. Stančok, M. Klačko, R. Biarinec, R. Žifčák, F. Jurčiak
Reprezentácia klubu - súťaže 0 EUR M. Kľuska a ďalší reprezentanti klubu v kategórii do 15 rokov, ktorí sa zúčastnia aspoň na 1 súťaži

 

Keďže o návštevnosť lezeckej steny je veľký záujem, bude potrebné zjednodušiť výber dobrovoľných príspevkov na činnosť lezeckej steny.

Bude taktiež potrebné prejednať predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie. Na základe podmienok nájmu priestorov pripraví výbor klubu upravený cenník pre vstup na lezeckú stenu v sezóne 2023/2024.

M. Gazdarica z HZS požiadal zvážiť nižšiu odporúčanú výšku príspevkov pre členov HZS pre činnosť lezeckej steny. Schôdza sa zhodla, že túto žiadosť bude riešiť výbor pre ďalšiu sezónu.

Bod bol odsúhlasený členskou schôdzou.

6.2 Registrácia a príspevky na sústredenia

Suma plánovaná v rozpočte klubu na sústredenia je momentálne každoročne porovnateľná so sumou klubových príspevkov od členov klubu. Momentálne je suma členských príspevkov na rok 2023 odhadovaná zhruba na 1300 EUR, z toho je v rozpočte 1000 EUR vyčlenených na klubové sústredenia.

Z tejto sumy je možné zaplatiť na chatách ubytovanie približne pre 32 osôb na 2 noci (v roku 2023 je to 14 osôb pre Popradské pleso na zimnom sústredení a 18 osôb pre Chatu pod Rysmi na letnom sústredení).

Zo skúsenosti z minulých rokov je tento počet miest dostačujúci (skôr v prípade zlého počasia zostane aj niekoľko miest voľných). Momentálne ale výrazne stúpa záujem členov o účasť na sústredeniach. Z toho vyplýva potreba uvažovať o zmene financovania sústredení.

Možnosti:

 1. Zvýšiť príspevok klubu na úkor iných činností
 2. Spoluúčasť na platbe za ubytovanie (napr. 25 % zo sumy)

Členská schôdza sa zhodla, že výbor klubu pripraví konkrétny návrh na ďalšiu členskú schôdzu na základe záujmu o sústredenia v priebehu roka.

6.3 Preisťovanie Halín a lezecký sprievodca

V roku 2022 pripravoval paralelne Karol Olejník a Peter Lakoštík nového lezeckého sprievodcu pre Haliny, ktorý mal byť bezplatne dostupný na webovej stránke.

Následne sme sa v priebehu leta dozvedeli, že V. Linek pripravuje predbežne pre rok 2024 vydanie sprievodcu pre Dolný Liptov v edícii Slovenské skalky, ktorý bude zahŕňať aj oblasť Halín. Pri vytváraní sprievodcu sú dané oblasti vždy preistené s podporou a v spolupráci s Komisiou ochrany životného prostredia SHS JAMES pod vedením V. Lineka, bola nám tiež ponúknutá pomoc od správcu skalnej oblasti Dreveník P. Slivku. Pri príprave sprievodcu je vždy vhodné oblasť preistiť, nakoľko inak by sa stal sprievodca rýchlo neaktuálnym.

Preistenie bude prebiehať podľa pravidiel, ktoré určí klub a správca skál (K. Olejník) pod dozorom správcu skál, výboru klubu a komisie, ktorá bude na to určená.

Predbežne určené pravidlá pre preistenie oblasti:

 1. Bude zriadená komisia pre dohľad nad preisťovacími prácami v oblasti. - predbežne K. Olejník, M. Hrnčiar, J. Stančok, P. Lakoštík, J. Hamacek, J. Krnáč, Z. Kohút (ďalej len komisia pre preisťovanie).
 2. Všetka činnosť musí byť v súlade s oficiálnou smernicou pre preisťovanie skalných oblastí od SHS JAMES.
 3. Všetka činnosť musí byť odsúhlasená komisiou pre preisťovanie.
 4. Prednostne dôjde k oprave istenia v existujúcich cestách a preisteniu existujúcich línií s dôrazom na bezpečnosť a zachovanie charakteru cesty. Istenie do ciest bude pridávané tak, aby bolo lezenie v ceste bezpečné a podľa štandardov určených v smernici pre preisťovanie skalných oblastí. Staré a nevyhovujúce istiace body budú kompletne vymenené.
 5. Pri vytváraní nových línií bude vždy potrebný súhlas správcu skál a komisie pre preisťovanie, aby nedošlo ku kolízii s projektami členov klubu.
 6. Pri preistení nebudú vyčerpané všetky možné línie. Je dôležité zachovať možnosť vytvárania nových ciest na Halinách pre súčasných členov klubu a aj ďalšie generácie. Nie je cieľom preistiť všetky zmysluplné línie na Halinách.
 7. Línie budú v spolupráci s členmi klubu vyčistené od rastlín a voľných skál.
 8. Vyvinieme maximálnu snahu, aby sprievodca pripravený K. Olejníkom v 2022 bol využitý ako súčasť nového sprievodcu.

Pod skalami navrhujeme umiestniť jednu alebo niekoľko informačných tabúľ s QR-kódom, ktoré budú jednak informovať o vydanom lezeckom sprievodcovi a tiež umožnia jednoducho lezcom prispieť na preisťovanie a správu lezeckej oblasti finančným darom.

Bod bol odsúhlasený členskou schôdzou.

6.4 Evidencia výstupov v systéme Climb.sk

Od roku 2022 je potrebné viesť evidenciu výstupov členov klubu v centrálnom systéme SHS JAMES na webovej stránka climb.sk. Každý z členov SHS JAMES má zriadené konto na climb.sk.

Evidencia výstupov je dôležitá z hľadiska príspevkov SHS JAMES pre klub v registrovaných športoch Horolezectvo a Športové lezenie.

Bližšia informácia o tom, ako výstupy evidovať bude zaslaná členom formou e-mailu a zverejnená na webe klubu.

Chceme požiadať členov o priebežné evidovanie výstupov, nakoľko nám to pomôže mapovať históriu klubu a tiež získať prostriedky na činnosť klubu od SHS JAMES.

6.5 Update webovej stránky

Po zhruba 10 rokoch bude potrebné aktualizovať webovú stránku klubu. Súčasné riešenie je podporované len do jesene 2023 a následne už redakčný systém nebude dostávať bezpečnostné aktualizácie. Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť novú webovú stránku klubu, ktorá bude informovať o činnosti klubu, lezeckej stene a miestnych lezeckých lokalitách.

J. Stančok ako správca súčasného webu ponúka vytvorenie novej stránky s zľavou 80 % za sumu 200 EUR bez DPH (240 EUR s DPH).

Bod bol odsúhlasený členskou schôdzou.

7. Diskusia

V rámci diskusie boli navrhnuté ďalšie body do programu schôdze.

7.1 Prístup horolezcov na Chatu pod Rysmi (Z. Kohút)

Na základe informácie od J. Stančoka je momentálne problematické zorganizovať plánované sústredenie na Chate pod Rysmi, nakoľko všetky víkendové termíny boli predané cestovnej agentúre. Tento problém bude prezentovaný J. Stančokom na zasadaní rozšíreného výkonného výbor SHS JAMES.

7.2 Zvýšenie členských poplatkov (J. Hamacek)

J. Hamacek upozornil na to, že v najbližšej budúcnosti bude zrejme potrebné navýšenie členských poplatkov. Poplatok 10 EUR sa stáva v momentálnej situácii nedostatočný a neadekvátny ponúkaným výhodám pre členov klubu.

Výbor klubu pripraví finančnú analýzu na základe ktorej navrhne podľa potreby úpravu členských poplatkov na výročnej schôdzi v roku 2024.

7.3 Lezecký výcvik pre deti (F. Jurčiak)

F. Jurčiak a S. Štofová upozornil na zvýšenú potrebu aktivít pre výcvik detí a mládeže. Aktivita je momentálne ale problematická vzhľadom na personálne a časové možnosti inštruktorov klubu a tiež vzhľadom na obmedzený čas, kedy je prístupná lezecká stena.

Výbor klubu pripraví pre budúcnosť analýzu možností pre realizáciu detských kurzov a krúžkov na komerčnej báze, nakoľko tejto aktivite sa už nie je možné venovať len dobrovoľnícky.

7.4 Výstavba bouldrovej telocvične (Z. Kohút)

Z. Kohút upozornil na záujem o bouldrovku v priestoroch prístupných pre klub bez obmedzení. V rámci možností by bolo vhodné osloviť pre spoluprácu Mesto Ružomberok pre možnosť získať vhodné priestory, kde by bolo možné bouldrovku realizovať.

7.5 Horolezecký zájazd do oblasti Dachstein (J. Hamacek)

J. Hamacek bude v lete 2023 organizovať lezecký zájazd do oblasti Dachsteniu. Záujemcovia o účasť sa môžu informovať priamo u neho o ďalších detailoch.

7.6 Zimné sústredenie 2023 (J. Hamacek)

J. Hamacek navrhol zorganizovať zimné sústredenie v roku 2024 na Chate M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách. Predbežne bolo dohodnuté, že sa pokúsime sústredenie zabezpečiť na tejto chate.

7.7 Záver sezóny na Halinách (M. Klačko)

M. Klačko zisťoval záujem o rezervovanie mestskej chaty pre záver sezóny na Halinách. Predbežne bolo dohodnuté, že chatu rezervujeme a budeme sa snažiť o tomto informovať členov klubu v dostatočnom predstihu.

7.8 Lezecký víkend - Sekaniny (S. Štofová)

S. Štofová a P. Lakoštík plánujú lezecký víkend v oblasti Sekaniny / Hrádok v začiatkom júna 2023. Záujemcovia sa môžu informovať priamo u nich o ďalších detailoch.

8. Uznesenie a úlohy pre výbor

Úlohy pre výbor:

 • dotácie z mesta RK a iných zdrojov,
 • príprava registrácie pre príjem 2 %,
 • zmena bankového účtu (mBank) - súčasný účet bude fungovať do konca roka 2023,
 • vzdelávanie a preskúšanie nových členov 2023 / 2024,
 • dohľad nad preisťovaním skalnej oblasti Haliny,
 • Ulenfeldov pohár 2023,
 • Sústredenia 2023/2024 - zimné a letné,
 • Otvorenie / záver sezóny,
 • Zabezpečenie chytov, expresiek a ďalšieho vybavenia pre lezeckú stenu,
 • prevádzka umelej lezeckej steny v Ružomberku + predĺženie nájomnej zmluvy,
 • Kapustnica a výročná schôdza v roku 2024,
 • Punč na stene 2023,
 • update webovej stránky,
 • analýza a návrh zmeny odporúčanej výšky členských príspevkov na prevádzku lezeckej steny pre členov klubu a nečlenov,
 • príprava možností pre zvýšenie kapacity na horolezeckých sústredeniach.

 

Zapísal: Július Stančok
Overil: Rastislav Biarinec

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Klubová brigáda a lezenie na Komjatnej 2024

  Všetkých členov a priateľov klubu pozývame v nedeľu, 2. júna 2024, na klubovú brigádu a spoločné lezenie do skalnej oblasti Komjatná.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.